Nyhedsbrev
Apoteket på St. Thomas

Apoteket på St. Thomas

St. Thomas apotek i Vejle er et velfungerende apotek med en spændende historie bag sig, og vi skal mange tusinde kilometer væk for at finde rødderne til apoteket.

Apoteket blev nemlig – som navnet antyder – etableret i 1838 i byen Charlotte Amalie på øen St. Thomas i det tidligere Dansk Vestindien, der i dag hedder Virgin Islands (Jomfruøerne). Overflytningen til Vejle skabte nogle problemer, hvilket skal ses i lyset af de såkaldte reelle privilegier, der eksisterede helt op i dette århundrede, men herom senere.

Den første apoteker på St. Thomas blev cand. pharm. Albert Heinrich Riise, der ved kongelig resolution fik privilegium på at drive et apotek i Charlotte Amalie. – Egentlig stammede Riise fra Ærø, hvor han i 1810 fødtes som søn af en købmand, der også var kaptajn. Han uddannede sig på fødeøens eneste apotek til discipel, men arbejdede sig i Fåborg og i København videre op, indtil han i efteråret 1832 tog den farmaceutiske eksamen. Herefter kastede han sig over naturfaglige studier og gav endvidere privatundervisning til de elever, der studerede til farmaceut.

I 1834 søgte Riise om tilladelse til oprettelse af et apotek i Charlotte Amalie med “exclusivt privilegium “, men i Guvernementet (= Den Kgl. Vestindiske regering) udtrykte man betænkelighed ved at love ham eneret på medicinsalget. Der var nemlig i forvejen en garnisonslæge og otte praktiserende læger, som havde ret til handel med medicin. Umiddelbart som følge af disse triste udsigter trak hans investor sig ud, og Riise måtte så vente til 1838, hvor han skaffede penge andetsteds fra. Snart efter tildelingen af privilegiet var han oven i købet så heldig, at man fra den 1. januar 1840 fratog lægerne deres ret til at dispensere, dvs. sælge medicin.

På den største af de Vestindiske Øer, St. Croix, var der allerede 12 år tidligere, i 1826, oprettet et andet reelt apotekerprivilegium til cand. pharm. Peter Eggert Benzon, der så kunne drive apotek i Christianssted. I 1838 blev det bestemt, at der ligeledes skulle etableres nok et apotek i den anden kystby Frederikssted. Til dette gav man ikke et personligt privilegium, men derimod et såkaldt personelt, der udelukkende byggede på de kvalifikationer, som den ansøgende var i besiddelse af. Interessant er det således, at man der foregreb den senere praksis med personelle privilegier.

 

Det første apotek i Charlotte Amalie på St. Thomas

 

Lad os nu vende tilbage til apoteket i Charlotte Amalie på St. Thomas. Det var indrettet i en treetages bygning, hvor officinet beviste den datidige sans for arkitektoniske elementer. Rummet var rundt, og i midten hang en stor lampe, der kunne oplyse det hele. Langs væggene havde man hylder med medicin mellem de udskårne korintiske søjler. Under lampen stod et stort rundt bord med bl.a. en vægt og med skuffer i siden. Apoteker Riise fik efterhånden skabt sig en god forretning, idet han også videreudviklede varesortimentet. – Ud fra blade og bær fra Bay-træet fremstillede han en vellugtende hårvand, der i øvrigt stadig forhandles som Bay Rum. Han organiserede indsamling og tilrettelagde ekstraktionen af træets blade i sit apotek, og resultatet blev en betydelig salgsvare, der gjorde ham til en temmelig rig mand. Efter 30 år flyttede denne fremtrædende skikkelse til en stor villa på Frederiksberg og overlod apoteket til sin svigersøn, hvorefter apoteket blev i familien i mange år.

Alt gik godt, indtil apoteket i julen 1895 brændte ned, og trods en stor indsats lykkedes det ikke at slukke ilden i tide. Til al held havde man et ekstra lager af medicin, og det blev hurtigt muligt at indrette et nødudsalg i naboejendommen, så der ikke pludselig skulle opstå mangel på medicin over hele øen. Omkring halvandet år efter branden var apoteket genopført, nu kun i to etager. I øvrigt menes huset stadig at fremstå, som da det byggedes i 1897.

 

Det nedbrændte apotek 1895.

 

Byen Charlotte Amalie var en af de vigtigste stationer for den vestindiske skibsfart. Der foregik nemlig en omfattende transithandel, der indbragte byens handelshuse store formuer. Charlotte Amalie blev på Riises tid med sine 11.000 indbyggere til den næststørste by i kongeriget Danmark. Alligevel var der kræfter, der arbejdede for en afhændelse af de Vestindiske Øer til USA. Allerede før 1850 var sådanne tanker fremsat, men først den 31. marts 1917 sænkedes Dannebrog for sidste gang over de øer, der efter en folkeafstemning var blevet solgt til USA for en pris af 25 millioner dollars.

 

Det genopførte apotek i Charlotte Amalie

 

I forbindelse med salget af øerne blev det privilligerede apoteksvæsen bragt til ophør, idet apoteksnæringen i USA er fri. – Det personelle privilegium i Frederikssted voldte ingen vanskeligheder, for indehaveren var død nogle år tidligere, og driften videreførtes af en bestyrer. Den anden apoteker på St. Croix, nemlig i Christianssted, blev af Justitsministeriet givet en kontant erstatning for sit reelle privilegium. – Derimod var ministeriet ikke villig til at give erstatning til apoteker Oluf Volmer Poulsen, som apotekeren i Charlotte Amalie hed, hvilket nok skyldtes, at Justitsministeren kan være blevet bebrejdet erstatningen til apotekeren i Christianssted. I stedet for kunne ministeren godt acceptere apotekerens forslag om i stedet at tildele ham et salgbart privilegium for 30 år. Dette skete på trods af, at Sundhedsstyrelsen gav udtryk for, at der manglede lovhjemmel til at konvertere en pengeerstatning til reelt apoteksprivilegium. Længe varede det da heller ikke, inden 600 farmaceuter skrev en protestskrivelse til Rigsdagen, da man anså arrangementet for at være helt i strid med gældende praksis. Trods modstanden ændredes beslutningen alligevel ikke.

Apoteker Poulsen købte det daværende Svane Apotek på Nørretorv i Vejle og ville snart åbne dette som St. Thomas Apotek med de ansatte fra Svane Apoteket. Det sidste var dog ikke muligt, da personalet kun følte sig forpligtet overfor et Svane Apotek, der var oprettet på stedet i 1885. Resultatet blev, at dette flyttede over på den anden side af gaden, nemlig til hjørnet af Dæmningen og Nørregade for tydeligvis at konkurrere med St. Thomas Apoteket. Begge apoteker eksisterede derefter som genboer indtil sommeren 1990, hvor Svane Apoteket lukkede.

Det skal nævnes, at apoteker Poulsen hurtigt efter at have åbnet apoteket solgte dette for en pris af 390.000 kroner, hvoraf privilegiet alene kostede køber 200.000 kroner. Til sammenligning var den påtænkte erstatning til Poulsen på 30.000 kroner. St. Thomas Apotek blev således hurtigt et apotek uden nogen direkte personlig tilknytning til Vestindien, for drengen Wolly ( Oswald Heath ) fra St. Thomas, rejste samtidig med apoteker Poulsen fra Vejle i 1919. Han havde i Charlotte Amalie samlet tennisbolde op for apoteker Poulsen og fik så tilbudt at rejse med til Vejle. Senere rejste han tilbage til Vestindien, hvor han i Charlotte Amalie nedsatte sig som apoteker i 1953.

 

Dine oplysninger